ads header

Tin mới

Các tiêu chuẩn và hướng dẫn lựa chọn các thông số gia công chế tạo chi tiêt

Đây là loạt bài viết giới thiệu về một số tiêu chuẩn và các hướng dẫn lựa chọn các thông số trong gia công chế tạo chi tiết máy, chi tiết cơ khí. Các tiêu chuẩn và hướng dẫn này hiện tại đang được áp dụng cho nội bộ của trang web gia công chế tạo.
Các tiêu chuẩn chi tiết
Phần nội dung sẽ bao gồm các tiêu chuẩn và hướng dẫn lựa chọn các thông số gia công chế tạo thông dụng nhất  trong gia công chế tạo chi tết cơ khí như: Tiêu chuẩn về then và các hướng dẫn lựa chọncác thông số của then (đã đăng). Tiêu chuẩn các loại bu lông, đai ốc và hướng dẫn lựa chọn các thông số của bu lông, đai ốc. Tiêu chuẩn của ren thang, và các hướng dẫn lựa chọn thông số của ren thang, ren vít me, đai ốc.  Tiêu chuẩn của lỗ khoan để tazo, ta rô và hướng dẫn lựa chọn lỗ khoan để tarô. Nếu có điều kiện và thời gian trang gia công chế tạo sẽ bổ xung thêm một số phần mềm như phần mềm tra cứu vòng bi, phần mềm tra cứu vật liệu và chế độ nhiệt luyện.

Không có nhận xét nào